จดหมายเปิดผนึก: สิทธิการประกันตัว และขอให้ยกเลิกการล่ามโซ่ตีตรวนไปศาล

 

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร  (แดน 1)

33  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว

จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

 

วันพุธที่  19  มิถุนายน  2556

 

เรื่อง     สิทธิการประกันตัว และขอให้ยกเลิกการล่ามโซ่ตีตรวนไปศาล

เรียน    คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย     บทความเรื่อง  “ตีตรวนล่ามโซ่ผู้ถูกกล่าวหา กับความป่าเถื่อนศาลไทย”

 

จากกรณีที่นายสมยศ  พฤกษาเกษมสุข ถูกกล่าวหาในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2554 เป็นต้นมา ได้ยื่นขอสิทธิการประกันตัวตามรัฐธรรมนูญ 2550 เป็นจำนวน 14  ครั้ง โดยไม่ได้รับสิทธิการประกันตัว อันเป็นการขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน ศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก 10 ปี และได้โต้แย้งต่อคำตัดสินดังกล่าว ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 39 – 40 รับรองสิทธิกระบวนการยุติธรรมไว้ว่า “ในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหา หรือจำเลยไม่มีความผิด ก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุด แสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดไม่ได้” การไม่ได้รับสิทธิประกันตัว และการคุมขังผู้ต้องหาหรือจำเลยก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุด จึงเป็นการขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน และรัฐธรรมนูญ 2550

นอกจากนี้ยังปรากฏอีกว่าผู้ถูกกล่าวหา หรือจำเลยเหล่านี้เมื่อถูกส่งตัวไปไต่สวน หรือฟังการตัดสินคดีจะถูกห้ามใส่รองเท้า ห้ามใส่กางเกงใน จะถูกล่ามโซ่ตีตรวนที่ขาทั้งสองข้าง สร้างความทุกข์ทรมาน เจ็บปวด ทั้ง ๆ ที่ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ อันเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อน ล้าหลังของกรมราชทัณฑ์ และศาลไทย

 

จึงขอร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

1.            แก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 107 – 108 เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจของศาลไปในทางละเมิดสิทธิมนุษยชน เกี่ยวกับสิทธิการประกันตัว หรือการปล่อยตัวชั่วคราว ระหว่างที่คดียังไม่ถึงที่สุด เป็นการสร้างหลักประกัน สิทธิ เสรีภาพ ในกระบวนการยุติธรรม เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล และรัฐธรรมนูญ 2550

2.            ให้กรมราชทัณฑ์ยกเลิกการตีตรวน ล่ามโซ่ผู้ถูกกล่าวหา หรือจำเลย เมื่อมีการส่งตัวไปที่ศาล ซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุด

3.            ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในด้านสิทธิการประกันตัว ให้กับผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา 112 คือ นายสมยศ  พฤกษาเกษมสุข   นายยุทธภูมิ  มาตรนอก  นายเอกชัย  หงส์กังวาน

4.            สนับสนุนการออกกฎหมายนิรโทษกรรม เพื่อปลดปล่อยนักโทษการเมืองให้หมดไปเป็นการเร่งด่วน

 

ในปัจจุบันมีนักโทษทั่วประเทศ 260,000 คน ในจำนวนนี้มีคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล แต่ถูกคุมขังเป็นนักโทษมีจำนวน 80,000 คน หรือคิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ของนักโทษทั้งหมด   นักโทษเหล่านี้อยู่กันอย่างแออัดยัดเยียดเป็นอย่างยิ่ง

จึงเรียนมายังท่านเพื่อดำเนินการตามข้อเรียกร้องดังกล่าวเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนให้ดีขึ้น

 

 

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

 

(นายสมยศ  พฤกษาเกษมสุข)

นักโทษการเมือง

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร (แดน 1)

 

 

 


 

 

 

สามปีแล้วพ่อไม่ได้กลับบ้าน

หมายเหตุ -  ปณิธาน พฤกษาเกษมสุข หรือ ไทบุตรชายของสมยศ พฤกษาเกษมสุข อ่านบทความของพ่อชิ้นนี้ภายในงานเสวนา “การปฏิรูปกระบวนการประกันตัวของผู้ต้องหาคดีความมั่นคงของชาติ” ที่จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 3 ปีแห่งการถูกคุมขังของสมยศ จัดที่มหาวิทยาธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557