บรรทัดทองแห่งชีวิต เป็นมา ปัตตานี เป็นไป (2)

ถนอมรัก เดือนเต็มดวง

 

 

ความขัดแย้งรุนแรง...

...ในสังคมท้องถิ่น 3 จังหวัดชายแดนใต้ ประการแรกเป็นผลมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเมือง อีกประการหนึ่งคือช่องว่างระหว่างวัยของคนรุ่นใหม่(หนุ่มสาว)กับคนรุ่นเก่า(วัยกลางคนถึงอาวุโส) ส่วนนี้จะขอกล่าวลึกลงไป คนรุ่นเก่ายังยึดมั่นในศาสนา ดำเนินชีวิตตามคำสั่งสอนของศาสนา รักความสงบ เรียบง่าย รักท้องถิ่น ไม่มีความคิดต่อต้านหรือเปลี่ยนแปลงอะไร ยึดมั่นในพิธีละหมาด ทำวันละ 5 ครั้ง และเชื่อว่า สรรพสิ่งในโลกเป็นของพระเจ้า ส่วนคนรุ่นใหม่ ไม่เชื่อฟังคำสอนทางศาสนาอย่างแต่ก่อน มองโลกแบบใหม่และคิดแบบใหม่ มีการสังสรรค์ระหว่างกันตามร้านน้ำชา รวมทั้งการเที่ยวเตร่ ผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ไม่ได้ทราบว่าเด็กๆลูกหลานของตนพูดคุยกันเรื่องอะไร


ผมได้หนังสือมีคุณค่ามาก...

...เล่มหนึ่งชื่อ “ไฟใต้ฤาจะดับ” เขียนโดย ท่านอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม กล่าวถึงจังหวัดชายแดนใต้ 3 จังหวัด คือ ยะลา นราธิวาส และปัตตานี จึงได้ประมวลสาเหตุความไม่สงบจากหลายสาเหตุดังนี้

            1.ขบวนการแบ่งแยกดินแดนด้วยคนบางกลุ่ม

            2. กลุ่มผลประโยชน์ ในเรื่องยาเสพติด ค้าของเถื่อน

            3. นักธุรกิจที่แสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

            4. กลุ่มแย่งชิงอำนาจในทางเศรษฐกิจและการเมือง


สถาบันสำคัญ...

...ของคนมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลาม อันดับแรกคือมัสยิดหรือสุเหร่า เป็นศูนย์กลางการทำพิธีทางศาสนา การศึกษาและการทำกิจกรรมต่างๆของชุมชน รวมทั้งให้การศึกษาแก่เด็กตั้งแต่เล็ก ทั้งทางโลกและทางธรรม อันดับต่อมาคือปอเนาะ มีลักษณะเป็นกระท่อมหรือหอพัก เป็นสถาบันให้การศึกษาทั้งทางศาสนาและทางโลกแก่เด็กระดับมัธยมและชายหญิงทั่วไป ปอเนาะนี่แหละที่ให้การศึกษาอบรม ที่ทำให้ศาสนาอิสลามเป็นวิถีชีวิตของคนมุสลิม เป็นสถานที่สำคัญ ที่จรรโลงความสัมพันธ์ทางโลก โลกทัศน์ และค่านิยมคนมุสลิม ไม่ให้เปลี่ยนแปลงได้ง่าย อันดับ 3 คือ โต๊ะครูหรือ เจ๊ะครู เป็นทั้งผู้ปกครองและผู้สอนในปอเนาะ  ซึ่งเป็นผู้รู้และทรงคุณธรรม สอนศาสนาและวิชาสามัญควบคู่ไปด้วย อันดับ 4 คือ อิหม่าม หมายถึง คำเรียกผู้นำในศาสนาอิสลาม เป็นผู้นำในการทำละหมาด นับเป็นตำแหน่งสำคัญของคณะกรรมการบริหารมัสยิดพูดถึงการทำละหมาดนั้น จะทำกันวันละ 5 เวลา เป็นการแสดงความเคารพภักดีต่อพระอัลลอฮ์ เป็นทั้งการชำระล้างบาป และสิ่งสกปรกในจิตใจมนุษย์ อันดับ 5 จุฬาราชมนตรี เป็นตำแหน่งฝ่ายมุสลิมมีหน้าที่ให้ข้อปรึกษาด้านศาสนาอิสลามแก่รัฐบาลไทย ให้กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ จุฬาราชมนตรีคนแรกคือ นายสวาสดิ์ สุมาลศักดิ์ โดยได้รับเลือกเมื่อ พ.ศ.2540 ขณะมีอายุ 82 ปี และท่านได้เสียชีวิตเมื่อ 24 มีนาคม พ.ศ.2553 ด้วยโรคชรา คนปัจจุบันเป็นคนที่ 18 คือนาย อาศิส พิทักษ์คุมพล อายุ 63 ปี เกิดเมื่อปี พ.ศ.2490


หนังสือเล่มนี้...

...ได้สรุปตอนท้ายอย่างลุ่มลึก บอกว่า ปัญหาความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จึงเป็นสิ่งที่ไม่มีทางแก้ไขด้วยการใช้ความรุนแรง ในการปราบปรามหรือเยียวยาด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญทางวัตถุ แต่หากมีการฟื้นฟูองค์กรชุมชนบ้านที่เรียกว่า สุหรอ ขึ้นมาปรับปรุงให้มีอำนาจในการดูแลความสงบและยุติธรรมภายใน รวมกับอำนาจจากส่วนกลางของรัฐ โอกาสจะฟื้นฟูความสงบแท้จริงในภาคใต้ คงเกิดขึ้นไม่ยาก.

 …………………………………………….

ล้านนาในอ้อมแขนแห่งขุนเขา(7)


                                                                                                                ถนอมรัก  เดือนเต็มดวง