จอมพล ป.พิบูลสงคราม

พระราชหัตถเลขาแสดงพระปีติโสมนัสภายหลังการรัฐประหารสำเร็จ ถึงจอมพล ป.(ลงวันที่๒๕พ.ย.๒๔๙๐)[PDF]

"พระราชหัตถเลขาแสดงพระปีติโสมนัสภายหลังการรัฐประหารสำเร็จ ถึงจอมพล ป.พิบูลสงคราม" (ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๐)


พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล [ค้นคว้าเอกสารและเรียบเรียง]"...นอกจากจะปรากฏไว้ใน


ประวัติศาสตร์แล้ว ก็ยังเป็นตัวอย่างอันดี


งามแก่ข้าราชการและประชาชนทั่วไปอีก


ด้วย...

Subscribe to จอมพล ป.พิบูลสงคราม