ดุลยภาค ปรีชารัชช

กระจกสีสังคมวัฒนธรรมกับเอกภาพกองทัพเอเชียอาคเนย์: Socio-Cultural Mosaic and Armed Forces' Unity in Southeast Asia

โจทย์สำคัญของสถาบันกองทัพที่สิงสถิตอยู่ในสังคมอันเต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลาย ว่าสุดท้ายแล้ว กระบวนการปฏิรูปการเมืองของประเทศ กับ การปฏิรูปภาคทหารของกองทัพ จะดำเนินควบคู่ไปกับการปฏิรูปทางสังคมที่ตั้งอยู่บนฐานความยุติธรรมและสันติวิธี ได้มากน้อยเพียงไร 
 

Pages

Subscribe to ดุลยภาค ปรีชารัชช