UBI

การเมืองของกฎหมาย 84: ข้อเสนอส่งเสริมสิทธิคนทำงานยุคดิจิทัล

แนวทางในการส่งเสริมสิทธิคนทำงานในยุคดิจิทัลประกอบไปด้วย 2 แนวทางหลัก คือ
1. การระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายในความสัมพันธ์ระหว่าง แพลตฟอร์ม กับ คนทำงาน
2. การพัฒนารัฐให้รองรับสิทธิคนทำงานอย่างถ้วนหน้า

Subscribe to UBI