Skip to main content

บล็อกของ ธร ปีติดล & ปราชญ์ ปัญจคุณาธร

ธร ปีติดล & ปราชญ์ ปัญจคุณาธร
โดย ปราชญ์ ปัญจคุณาธร
ธร ปีติดล & ปราชญ์ ปัญจคุณาธร
โดย ปราชญ์ ปัญจคุณาธร 
ธร ปีติดล & ปราชญ์ ปัญจคุณาธร
เหตุผลยอดแย่ 1: เรื่องอื่นที่สำคัญมีตั้งเยอะแยะ ทำไมม
ธร ปีติดล & ปราชญ์ ปัญจคุณาธร
หลายๆ คนคิดว่า คนที่สนับสนุนประชาธิปไตยจะต้องต่อต้านรัฐประหารในทุกกรณี. ผมว่าความคิดนี้ผิด. แม้ว่าการรัฐประหาร ในตัวมันเองจะเป็นขัดกับประชาธิปไตย แต่มันก็อาจให้ผลที่เป็นประชาธิปไตยได้ เช่น การรัฐประหารล้มระบอบเผด็จการแล้วเปลี่ยนให้เป็นระบอบประชาธิปไตย.
ธร ปีติดล & ปราชญ์ ปัญจคุณาธร
พระอานนท์ สนทนากับ โกกิลา