Join SOPA/PIPA Strike

เลือกข้างเสรีภาพ Click

SOPA = Stop Online Piracy Act

เป็นร่างกฏหมายที่ให้อำนาจรัฐในการปิด กั้นเว็บไซต์ด้วยเหตุผลจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กฏหมายฉบับนี้ให้อำนาจรัฐไว้กว้างมากถึงขนาดที่สามารถห้ามการ "ลิงก์" ไปยังเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

PIPA = Protect IP Act

เป็นร่างกฎหมายใกล้เคียงกับ SOPA ที่นำเสนอโดยกลุ่มวุฒิสมาชิกซึ่งให้อำนาจรัฐบาลและเอกชนผู้ถือลิขสิทธิ์มีอำนาจอย่างกว้างขวางในการปิดกั้นเวบไซต์

เรียนรู้เกี่ยวกับ SOPA/PIPA

เว็บข่าวไอที Blognone ได้เปรียบเทียบให้เห็นถึงความคล้ายคลึงระหว่างกฎหมายที่กำลังมีการต่อต้านอย่างกว้างขวางกับพระราชบัญญติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ของไทยซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

"ปรากฎการณ์เว็บทั่วโลกร่วมกันต่อต้านร่างกฏหมายต่อต้าน Stop Online Piracy Act ตลอดวันนี้ เว็บที่เข้าร่วม เช่น Wikipedia, Scribd, Wired หรือ EFF บทความนี้จะแนะนำว่าทำไมหน่วยงานจำนวนมากในโลกจึงต่อต้านกฏหมายฉบับนี้ และเมืองไทยเองเพิกเฉยต่อกระบวนการเหล่านี้มาอย่างไรกันบ้าง เพื่อบางทีที่เรามองเหตุการณ์ในต่างประเทศแล้วเราอาจจะมองเห็นภาพที่สังคม อินเทอร์เน็ตต่อการเซ็นเซอร์"

ผมไว้ใจคุณ..คือสารจากนายกฯดัตช์ถึงประชาชนในวิกฤตโคโรน่าไวรัส

ฉันน้ำตาไหลเลยหลังจากอ่านข่าวสรุปถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์ที่ส่งสารตรงถึงประชาชนชาวเนเธอร์แลนด์ เมื่อค่ำวันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเกิดขึ้นในรอบห้าสิบปี หลังจากที่ครั้งสุดท้ายนายกฯเขาต้องออกมาพูดกับประชาชนทั่วประเทศอย่างนี้คือครั้งวิกฤติน้ำมันปี ๑๙๗๐

1971 - “เราแค่ต้องทำอะไรสักอย่าง”

“เรารู้สึกว่า การเป็นพ่อแม่ ไม่ได้แปลว่าต้องเลิกรับผิดชอบสังคม เราละทิ้งสังคมไม่ได้”

                                                                  - บอนนี่ ไรเนส (Bonnie Raines)

ประชาไทสิบขวบแล้ว มาเจอกันนะ (เลื่อน)

++งานสิบปีประชาไท เลื่อนไปเป็น 30 มกราคม 2558

เหตุผลโดยละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เบื้องต้นขอแจ้งข่าวเลื่อนการจัดงานสั้นๆก่อนนะคะ++