Skip to main content
กลุ่มนักโป๊ศาสตร์
กลุ่มนักโป๊ศาสตร์
ได้มีโอกาสมาฮ่องกง เดินผ่าน "ร้านผู้ใหญ่" เลยแวะสำรวจหน่อยนึง ทั้งนี้เพื่อการศึกษาล้วนๆ for academic purpose
กลุ่มนักโป๊ศาสตร์
แปลและเรียบเรียง
กลุ่มนักโป๊ศาสตร์
บทความโดย นักโป๊ศาสตร์ท่านหนึ่ง
กลุ่มนักโป๊ศาสตร์
เรียบเรียงจาก Sarah Leonard. 2006. “pornography and obscenity.” In Palgrave Advances in the Modern History of Sexuality, edited by Matt Houlbrook and Harry Cocks, 180-205. London: Palgrave Macmillan.แปลและเรียบเรียงโดย orgasmography
กลุ่มนักโป๊ศาสตร์
เรียบเรียงจาก Sarah Leonard. 2006. “pornography and obscenity.” In Palgrave Advances in the Modern History of Sexuality, edited by Matt Houlbrook and Harry Cocks, 180-205. London: Palgrave Macmillan.แปลและเรียบเรียงโดย orgasmography 
กลุ่มนักโป๊ศาสตร์
ประวัติย่อว่าด้วยการศึกษา “ประวัติศาสตร์สื่อโป๊” ในโลกวิชาการสากล (2): ยุคแรกเริ่ม
กลุ่มนักโป๊ศาสตร์
ประวัติย่อการศึกษา “ประวัติศาสตร์สื่อโป๊” ในโลกวิชาการสากล (1): บทนำ
กลุ่มนักโป๊ศาสตร์
เกริ่นนำ - โป๊ศาสตร์