Pierre_Abelard's picture
ทำให้กระจัดกระจาย ; ทดอย่างสะเปะสะปะ ; หยอกเอินกับเทวปรัชญา ; เป็นของมันอย่างนั้น ; บิดเบือนแล้วเลื่อนลอย ;

บล็อกของ Pierre_Abelard

สำรวจฮิวริสติกส์ในฐานะการอ้างเหตุผลอีกรูปแบบหนึ่งของมนุษย์

รูปนำเรื่อง  Benjamin West, 1804, Cicero Discovering the Tomb of Archimedes

หมายเหตุ1.

บทความออนไลน์นี้คัดลอกแบบยังไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมจาก:

ประวัติศาสตร์แห่งความไม่ต่อเนื่องของอาริสโตเติลในสยาม/ไทยจนถึงการเรียนตรรกศาสตร์ ตอนที่ 3

ประวัติศาสตร์แห่งความไม่ต่อเนื่องของอาริสโตเติลในสยาม/ไทยจนถึงการเรียนตรรกศาสตร์ ตอนที่ 2
 
ธนัชชนม์ ธนาธิป-ปริพัฒน์
 

ประวัติศาสตร์แห่งความไม่ต่อเนื่องของอาริสโตเติลในสยาม/ไทยจนถึงการเรียนตรรกศาสตร์ ตอนที่ 2

ประวัติศาสตร์แห่งความไม่ต่อเนื่องของอาริสโตเติลในสยาม/ไทยจนถึงการเรียนตรรกศาสตร์ ตอนที่ 2
 
ธนัชชนม์ ธนาธิป-ปริพัฒน์
 

ประวัติศาสตร์แห่งความไม่ต่อเนื่องของอาริสโตเติลในสยาม/ไทยจนถึงการเรียนตรรกศาสตร์ ตอนที่ 1

ประวัติศาสตร์แห่งความไม่ต่อเนื่องของอาริสโตเติลในสยาม/ไทยจนถึงการเรียนตรรกศาสตร์ ตอนที่ 1

ธนัชชนม์ ธนาธิป-ปริพัฒน์

พระเยซูกับหญิงเล่นชู้, ความร่ำรวยของจิตวิญญาณขบถ

Subscribe to RSS - บล็อกของ Pierre_Abelard