คลินิกกฎหมาย ฉบับสมบูรณ์

คลินิกกฎหมาย ฉบับสมบูรณ์ 41 ตอน พร้อมเชิงอรรถอ้างอิงข้อกฎหมายเป๊ะๆ วางแผงแล้ว
 

หนังสือ “คลินิกกฎหมาย” ที่เขียนขึ้นนี้ ออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนที่เคยเจอปัญหาทางกฎหมายแล้วแก้ไม่ได้ตอบไม่ถูก สามารถนำหลักการทางกฎหมายมาปรับใช้แก้ไขวิกฤตชีวิตทั้งหลายที่ท่านอาจพบได้ในชีวิตประจำวัน     

กรณีศึกษาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่บอกเล่าในเล่มได้รวบรวมขึ้นจากเรื่องราวในชีวิตจริงที่หลายคนประสบมากับตัวเอง   และผู้เขียนนำมาบอกเล่าโดยคงการเนื้อเรื่องหลักเอาไว้   และได้พยายามจับประเด็นปัญหาไว้เป็นข้อๆ ก่อนที่จะนำหลักกฎหมายมาตอบทุกข้อสงสัย ทั้งยังชี้ช่องทางในการเรียกร้องสิทธิ หรือแก้ปัญหาไว้ด้วย  

หนังสือจึงมิได้จำกัดวงอยู่แต่ในผู้อ่านนักกฎหมาย  !

แต่ด้วยความสมบูรณ์ของเชิงอรรถในหนังสือเล่มนี้ ทำให้มีลักษณะเป็น “คู่มือสำหรับนักกฎหมาย” ในการนำไปใช้งานที่ต้องรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนทั่วไป หรือรับปรึกษาคดีความทั้งหลาย  

เนื่องจากได้ทำการสรุปเรื่องให้เห็นประเด็นทางกฎหมายอย่างชัดเจนว่าข้อขัดแย้งอยู่ในขอบเขตของกฎหมายเรื่องใดบ้าง  เพราะในหลายครั้งนักกฎหมายอาจหลงลืมไปแล้วว่าปัญหามากมายอาจใช้หลักกฎหมายง่ายๆ เข้าไปแก้ไขได้ แต่เรานึกไม่ออกเหมือน “เส้นผมบังภูเขา”   หลักกฎหมายที่นำมาใช้จะมีการอ้างอิงมาตรา บทบัญญัติกฎหมาย ไว้ในเชิงอรรถด้านล่างเพื่อประโยชน์ในการสืบค้นต่อ

แต่ไม่ทำให้คนทั่วไปเกิดความเหนื่อยล้าจากการอ่าน!

กรณีศึกษาที่เลือกมานั้นจะเป็นตัวแทนประเด็นกฎหมายต่างๆให้มีความหลากหลายครอบคลุมปัญหาทางกฎหมายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้จริง   เพื่อประโยชน์แก่ผู้อ่านซึ่งกำลังแสวงหาทางออกให้กับปัญหาของตน ก็จะพบเรื่องราวที่คล้ายคลึงกับตนหรือมีปัญหาข้อกฎหมายเช่นเดียวกับตน และสามารถเรียนรู้ได้จากกรณีศึกษานั้นๆเป็นบทเรียน โดยอาจใช้ข้อเสนอแนะทางกฎหมายไปปรับใช้แก้ปัญหาจริงของตนได้ทันที

ยิ่งไปกว่านั้นมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาจำนวนมากได้เปิดสอนวิชากฎหมายในชีวิตประจำวันเพื่อใช้สอนนักศึกษาจำนวนมาก   ดังนั้นหนังสือฉบับนี้จึงอาจตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวได้

เช่นเดียวกับการเป็นคู่มือให้กับศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายในหน่วยงานต่างๆ และประกอบการเรียนการสอนวิชาคลินิกกฎหมายในหลายๆ มหาวิทยาลัย

ถามหา "คลินิกกฎหมาย" จากสำนักพิมพ์นิติธรรม ที่แผงหนังสือ หรือติดต่อสั่งสำนักพิมพ์ได้แล้วครับ

การเมืองของกฎหมาย 62 : ผูกขาดชีวิต

เกษตรกรรมถือเป็นวิถีการผลิตที่อยู่ควบคู่กับชีวิตคนไทยจำนวนไม่น้อยมาเป็นเวลานาน   แต่ในปัจจุบันนี้การผลิตในวิถีทางเดิมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่คนในสังคมไทยมิได้ตระหนักรู้    ความคิดและจินตนาการเดิมเกี่ยวกับเกษตรกรรมที่มีทุ่งนาสีเขียว ชาวนารวมตัวกันลงแขกเกี่ยวข้าว หรือทำการผลิตอย่างหลากหลายในพื้นที่

การเมืองของกฎหมาย 61 : กฎหมายสงคราม และมาตรการ “จากเบาไปหาหนัก”

การใช้กำลังเข้าประหัตประหารกันของมนุษย์ปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่องยาวนานควบคู่กับทุกสังคม   แต่ก็มีหลายอารยธรรมพยายามสร้างขอบเขตและแนวทางในการควบคุมความเสียหายของการใช้กำลังมิให้กระทบกระเทือนชีวิตผู้คน ทรัพย์สิน และสังคม มากเกินกว่าจะธำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ไว้ได้

การเมืองของกฎหมาย 60 : การเมืองเรื่องความยุติธรรมระหว่างคนต่างยุค

 

            ในยุคนี้คงไม่มีใครปฏิเสธหลักการที่เรียกว่า “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพราะไม่ว่าจะเป็นองค์กรในภาคส่วนไหนก็ได้นำหลักการนี้มาปรับใช้กับการทำงานและแสดงออกว่าเป็นภาพลักษณ์หลักขององค์กรตนเอง

การเมืองของกฎหมาย 59 : อาเซียน กับ หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในรัฐ

การรวมกลุ่มประเทศในระดับภูมิภาคเพื่อสร้างนโยบาย หรือกฎหมายร่วมกันของรัฐสมาชิก ตั้งอยู่บนหลักความสมัครใจเข้าร่วมของรัฐ โดยส่วนใหญ่ยึดถือเจตจำนงของรัฐเป็นสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด   เนื่องจากรัฐทั้งหลายที่เข้ารวมกลุ่มนั้นย่อมีความหวังที่จะบรรลุเป้าหมายความเจริญก้าวหน้า และประโยชน์ของรัฐตนเป็นที่ตั้ง  หล