บล็อกของ Uchane Cheangsan

ไม่มีการปฏิวัติของมวลชน : ปฏิกิริยาต่อ “การแสวงหาการเคลื่อนไหวอันทรงพลังของมวลชน”


การให้ความหมายว่าเป็น “การปฏิวัติทางการเมืองของมวลชน” เป็นเพียงจินตนาการของคนที่มีแรงปรารถนา/แสวงหาการเคลื่อนไหวอันทรงพลังของมวลชน แต่ไม่เจอ.... จึงนำการเคลื่อนไหวนี้มาชดเชยและปลอบประโลมตัวเองเพื่อที่จะฝันต่อเท่านั้นเอง
 

ว่าด้วยบันไดและอารยะขัดขืน: จากสมัชชาคนจนถึง Pmove

อุเชนทร์ เชียงเสน: สังคมที่เป็นธรรมในแง่กระบวนการการเมืองและประชาธิปไตย

Hate Speech ฆ่า?: Hate Speech วิทยุ และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์รวันดา

 

"Perpetrators of genocide in resource-poor countries are like decision makers elsewhere: they act on the basis of what they see, experience, know, and fear, not simply on the basis of what they hear—or even what they are told—on the radio.

Subscribe to RSS - บล็อกของ Uchane Cheangsan