Apolitical's picture
สมมติว่ามีสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองอยู่จริง ..

บล็อกของ Apolitical

(แปล) Norberto Bobbio - Liberalism and Democracy บทที่ 13 ประชาธิปไตยแบบตัวแทน

บทที่ 13 ประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy)

(แปล) Norberto Bobbio - Liberalism and Democracy บทที่ 12 เสรีนิยมและอรรถประโยชน์นิยม

บทที่ 12 เสรีนิยมและอรรถประโยชน์นิยม (Liberalism and Utilitarianism)

(แปล) Norberto Bobbio - Liberalism and Democracy บทที่ 11 ทรราชย์เสียงข้างมาก

บทที่ 11 ทรราชเสียงข้างมาก (the Tyranny of the Majority)

(แปล) Norberto Bobbio - Liberalism and Democracy บทที่ 10 นักเสรีนิยมกับนักประชาธิปไตยในศตวรรษที่ 19

บทที่ 10 นักเสรีนิยมกับนักประชาธิปไตยในศตวรรษที่ 19 (Liberals and De

(แปล) Norberto Bobbio - Liberalism and Democracy บทที่ 9 ปัจเจกชนนิยมกับอินทรียภาพนิยม

บทที่ 9 ปัจเจกชนนิยมกับอินทรียภาพนิยม (Individualism and Organicism)

(แปล) Norberto Bobbio - Liberalism and Democracy บทที่ 8 เสรีนิยมเผชิญหน้าประชาธิปไตย

บทที่ 8 เสรีนิยมเผชิญหน้าประชาธิปไตย (Liberalism's Encounter with Democracy)

จากซีโมน เดอ โบวัวร์ ถึง เวอร์จิเนีย วูล์ฟ: ความเคลือบแคลงสงสัยกับตัวตนของผู้หญิง

(แปล) Norberto Bobbio - Liberalism and Democracy บทที่ 7 ประชาธิปไตยกับความเท่าเทียม

บทที่ 7 ประชาธิปไตยกับความเท่าเทียม 

(แปล) Norberto Bobbio - Liberalism and Democracy บทที่ 6 แนวคิดประชาธิปไตยสมัยโบราณและสมัยใหม่

บทที่ 6 แนวคิดประชาธิปไตยสมัยโบราณและสมัยใหม่ (Anci

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ Apolitical