'ขนส่งสาธารณะชนบท' ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น แม้ประชากรลดลง แต่คนใช้บริการสูงขึ้น

8 October, 2018 - 19:38 -- fookch

Image may contain: 1 person, standing and outdoor

 

นอกจากที่ขนส่งสาธารณะในพื้นที่ชนบทจะช่วยให้ผู้ที่ไม่ขับขี่รถสามารถเดินทางสะดวก เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงหน้าที่การงานมากขึ้น เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้สะดวกขึ้น ฯลฯ สมาคมขนส่งสาธารณะสหรัฐอเมริกา (APTA) ยังชี้ให้เห็นถึงปัจจัยสำคัญอื่น ๆ ที่ทำให้คนชนบทในสหรัฐฯใช้บริการรถสาธารณะมากขึ้น

โดยจำนวนหน่วยงานตัวแทนด้านขนส่งสาธารณะในสหรัฐฯได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ปี 2014 มีหน่วยงานตัวแทนด้านขนส่งสาธารณะในชนบทและเมืองเล็ก ๆ ประมาณ 1,400 หน่วยงาน

ช่วงปี 2007 - 2015 แม้ว่าจำนวนประชากรในชนบทของสหรัฐฯจะลดลง แต่จำนวนผู้ใช้บริการกลับเพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อคำนวณจำนวนผู้ใช้บริการต่อจำนวนประชากรในชนบท เท่ากับว่าเพิ่มขึ้น 8.6% ในช่วง 8 ปีดังกล่าว (หากนับเฉพาะจำนวน = เพิ่มขึ้น 7.8%) ขณะที่ผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะในพื้นที่เมืองในช่วงเวลาเดียวกัน เพิ่มขึ้นเพียง 2.3%

โครงสร้างประชากรมีความสัมพันธ์กับการใช้ขนส่งสาธารณะในชนบท กล่าวคือ ในชนบทของสหรัฐฯ จำนวน ‘ผู้สูงอายุ’ กินสัดส่วน 17% ของประชากรชนบท ซึ่งผู้สูงอายุในเมืองกินสัดส่วน 13% ของประชากรในเมือง

ผู้พิการพึ่งพาขนส่งสาธารณะมากกว่าผู้ที่ไม่พิการ โดยผู้พิการในชนบทมีสัดส่วนการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะมากกว่าผู้ไม่พิการประมาณ 50%

ขนส่งสาธารณะสามารถลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนได้ ผู้คนในชนบทสหรัฐฯเดินทางมากกว่าคนในเมืองถึง 33% แม้ว่าประชากรในชนบทจะมีสัดส่วนเพียง 19% ของประชากรทั้งหมดในสหรัฐฯ แต่สัดส่วนของจำนวนคนชนบทที่เสียชีวิตทางถนนกลับสูงถึง 49% ของทั้งประเทศ

ในทุกพื้นที่ อัตราส่วนความยากจนในชนบทของสหรัฐฯ สูงกว่าอัตราความยากจนในเมือง - ทำให้ขนส่งสาธารณะในชนบทช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพวกเขา เช่น ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง และค่าบำรุงรักษาอื่นๆ (maintenance) สำหรับยานพาหนะส่วนบุคคล โดยครัวเรือนในชนบทของสหรัฐฯ มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางสูงกว่าครัวเรือนในเมือง 7%

อ้างอิงและที่มาภาพ:
APTA, Public Transit’s Impact on Rural and Small Towns - A Vital Mobility Link

เผยแพร่ครั้งแรกที่ Facebook: LIMIT 4 LIFE