บล็อกของ Phuttipong

พรบ.ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามฯ:ว่าด้วยการจัดองค์กรรัฐสู่"ระบอบใหม่"

พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวฯ : ว่าด้วยการจัดการองค์กรของรัฐสู่"ระบอบใหม่"


พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล


"ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด"ในทรรศนะนายอุดม เฟื่องฟุ้ง:พร้อมข้อสังเกต

คำว่า"ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด" ในทรรศนะนายอุดม เฟื่องฟุ้ง ผู้บรรยายกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและอดีตกรรมการ คตส. (ตามประกาศ คปค.ฉบับที่ ๓๐) : พร้อมข้อสังเกต


พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล

คดีโต้อภิวัฒน์(๒๔๗๘)ขับไล่ร.๘ แล้วเชิญร.๗ครองราชย์อีกครั้ง

คดีคณะโต้อภิวัฒน์ (๒๔๗๘) ขับไล่รัชกาลที่ ๘-สังหารผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ แล้วจะอัญเชิญรัชกาลที่ ๗ ครองราชย์อีกครั้ง

โต้ธงทองฯ กรณีเทียบมาตรา๑๑๒ กับกรณีหมิ่นประมุขตปท.,เจ้าพนักงาน,ศาล

โต้ธงทองฯ กรณีเทียบเคียงมาตรา ๑๑๒ กับกรณีหมิ่นประมุขต่างประเทศ, เจ้าพนักงานและศาล*


พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล


ตุลาการที่ใช้อำนาจโดยมิชอบ :คติกฎหมายไทยโบราณ พร้อมบทวิจารณ์ปรีดีฯ

ตุลาการที่ใช้อำนาจโดยมิชอบ :คติกฎหมายไทยโบราณ พร้อมบทวิจารณ์ปรีดี พนมยงค์โดยสังเขป


พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล"เมื่อใดกษัตริย์ใช้อำนาจนั้นโดยมิชอบก็มีสิทธิ์เป็นเปรตได้เช่นกันตามคติของอัคคัญสูตรและพระธรรมสาสตร"

ร.๕ "ประกาศเลิกทาส"ภายหลังจากระบบไพร่ทาสได้พังพินาศไปเรียบร้อยแล้วในทางข้อเท็จจริง

ร.๕ "ประกาศเลิกทาส" ภายหลังจากระบบไพร่ทาสได้พังพินาศไปเรียบร้อยแล้วในทางข้อเท็จจริง

ร.๕ ตั้ง"เคาน์ซิลออฟสเตด"เพื่อกำจัดศัตรูทางการเมือง มิใช่จะตั้งศาลปกครองแต่อย่างใด

รัชกาลที่๕ ตั้ง"เคาน์ซิลออฟสเตด"เพื่อกำจัดศัตรูทางการเมือง มิใช่จะตั้งศาลปกครอง/กฤษฎีกาแต่อย่างใด


พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล 

อำนาจบาทใหญ่ของคณะเจ้ารัชกาลที่ ๗ ช่วงก่อน ๒๔๗๕ : เจ้าทะเลาะกับราษฎร (กรณีนายจงใจภักดิ์)

อำนาจบาทใหญ่ของคณะเจ้ารัชกาลที่ ๗ ช่วงก่อน ๒๔๗๕ : เจ้าทะเลาะกับราษฎร (กรณีนายจงใจภักดิ์)


พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล, ค้นคว้า-เรียบเรียง

เกร็ดความรู้ : เหตุใดคณะนิติราษฎร์เสนอให้นิรโทษกรรมนักโทษการเมือง ในรูป"รัฐธรรมนูญ"

เกร็ดความรู้ : เหตุใดคณะนิติราษฎร์เสนอให้นิรโทษกรรมนักโทษการเมือง ในรูป "รัฐธรรมนูญ"


พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล

พระยาพหลฯ มิได้อ่านประกาศคณะราษฎรฉบับที่๑ (เทียบเคียงบันทึกความจำและบทความคุณปรามินทร์)

พระยาพหลฯมิได้อ่านประกาศคณะราษฎรฉบับที่ ๑ ในย่ำรุ่ง ๒๔ มิ.ย.๒๔๗๕ (เทียบเคียงบันทึกความทรงจำและบทความคุณปรามินทร์)


พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล


(เผยแพร่ครั้งแรกทางเฟซบุค ๒๕ มิ.ย.๒๕๕๕)

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ Phuttipong