communism will win

Blog ของ กันกัน (สมาชิก Group of comrades) สำหรับรวบรวมบทความแปลทางทฤษฎี ประวัติศาสตร์ และบทวิเคราะห์ของลัทธิ Marxism

บล็อกของ Althusser1993

วิกฤตของลัทธิมาร์กซิสม์ : บทสัมภาษณ์ของหลุยส์ อัลธูแซร์ (The Crisis of Marxism : An interview with Louis Althusser)

Althusser_rai-

 

วิกฤตของลัทธิมาร์กซิสม์ : บทสัมภาษณ์ของหลุยส์ อัลธูแซร์

ชีวประวัติและความคิดของหลุยส์ อัลธูแซร์ (Biography and idea of Louis Althusser)

 

ชีวประวัติและความคิดของหลุยส์ อัลธูแซร์

Biography and idea of Louis Althusser

มาร์กซิสม์ 101 – ระบบสังคมนิยมจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร? (Marxism 101 – What will socialism look like?)

 

มาร์กซิสม์ 101 – ระบบสังคมนิยมจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร?

มาร์กซิสต์ 101 – ทฤษฎีว่าด้วยวิกฤตทุนนิยมแบบมาร์กซิสต์ (Marxism 101 – the Marxist Theory of Crisis of Capitalism)

มาร์กซิสต์ 101 – ทฤษฎีว่าด้วยวิกฤตทุนนิยมแบบมาร์กซิสต์

(Marxism 101 – the Marxist Theory of Crisis of Capitalism)

 By Rob Sewell. Translated by Jakkapon P.

 

มาร์กซิสม์ 101 – มายาคติเกี่ยวกับมาร์กซิสม์ (Marxism 101 – The myths about Marxism)

มาร์กซิสม์ 101 – มายาคติเกี่ยวกับมาร์กซิสม์

(Marxism 101 – The myths about Marxism)

By Marxist Student Federation. Translated by Jakkapon P.

 

มาร์กซิสม์ 101 – ทำไมเราจึงควรเป็นนักสังคมนิยม (Marxism 101 – why you should be a socialist)

 

มาร์กซิสม์ 101 – ทำไมเราจึงควรเป็นนักสังคมนิยม

(Marxism 101 – why you should be a socialist)

มาร์กซิสม์ 101 - 14 คำถามนี่นักมาร์กซิสต์ต้องเจอ (Marxism 101 - Frequently asked questions)

 

มาร์กซิสม์ 101 - 14 คำถามนี่นักมาร์กซิสต์ต้องเจอ

บทนำเสนอความคิดของอัลธูแซร์ฉบับกะทัดรัด (Introduction to Althusser)

 

บทนำเสนอความคิดของอัลธูแซร์ฉบับกะทัดรัด

บทนำเสนอว่าความคิดของมาร์กซ์ฉบับกะทัดรัด (Introduction to Marx)

 

บทนำเสนอความคิดของมาร์กซ์ฉบับกะทัดรัด

(Introduction to Marx)

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ Althusser1993