communism will win

Blog ของ กันกัน (สมาชิก Group of comrades) สำหรับรวบรวมบทความแปลทางทฤษฎี ประวัติศาสตร์ และบทวิเคราะห์ของลัทธิ Marxism

บล็อกของ Althusser1993

สหภาพแรงงาน : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต คาร์ล มาร์กซ์ (1866)

 

สหภาพแรงงาน : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

บทวิเคราะห์สถานการณ์โลกประจำปี 2018 – ปีแห่งวิกฤตทุนนิยม

อภิธานศัพท์เฉพาะของอัลธูแซร์ (Althusser Glossary) [ตอนที่ 3] Ben Brewster (1969)

 

อภิธานศัพท์เฉพาะของอัลธูแซร์

Althusser Glossary 1969

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ Althusser1993