Althusser1993's picture
communism will win

Blog ของ กันกัน (สมาชิก Group of comrades) สำหรับรวบรวมบทความแปลทางทฤษฎี ประวัติศาสตร์ และบทวิเคราะห์ของลัทธิ Marxism

บล็อกของ Althusser1993

บทนำเสนอความคิดของอัลธูแซร์ฉบับกะทัดรัด (Introduction to Althusser)

 

บทนำเสนอความคิดของอัลธูแซร์ฉบับกะทัดรัด

บทนำเสนอว่าความคิดของมาร์กซ์ฉบับกะทัดรัด (Introduction to Marx)

 

บทนำเสนอความคิดของมาร์กซ์ฉบับกะทัดรัด

(Introduction to Marx)

มาร์กซิสม์ : ความหมาย, ลักษณะ และหลักการ (Marxism: Meaning, Features and Principles)

 

มาร์กซิสม์ : ความหมาย, ลักษณะ และหลักการ

สหภาพแรงงาน : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต คาร์ล มาร์กซ์ (1866)

 

สหภาพแรงงาน : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

บทวิเคราะห์สถานการณ์โลกประจำปี 2018 – ปีแห่งวิกฤตทุนนิยม

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ Althusser1993