Althusser1993's picture
communism will win

Blog ของ กันกัน (สมาชิก Group of comrades) สำหรับรวบรวมบทความแปลทางทฤษฎี ประวัติศาสตร์ และบทวิเคราะห์ของลัทธิ Marxism

บล็อกของ Althusser1993

ทุนนิยม ชนชั้นกลาง อนุรักษ์นิยม และการต่อต้านทุนสามานย์ จักรพล ผลละออ (2017)

ทุนนิยม ชนชั้นกลาง อนุรักษ์นิยม และการต่อต้านทุนสามานย์

จักรพล ผลละออ (2017)

 

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ Althusser1993