บล็อกของ Chalita Bundhuwong

บทสัมภาษณ์ คุณบารมี ชัยรัตน์ ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน – “เมื่อหน่วยงานรัฐละเมิดกฎหมายที่ดิน-- การขุดพรุในทุ่งเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์ และบุกรุกที่ดิน ส.ค.1 ของชาวบ้านที่ปาตานี”

จากการที่คุณบารมี ชัยรัตน์ ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน ได้ลงพื้นที่และพูดคุยกับชาวบ้านที่เดือดร้อนจากการก่อสร้าง “โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำพรุชะมา จังหวัดยะลา-ปัตตานี” ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8  กรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งมีพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขต ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี และ ต.ท่าธง อ.ร

รัฐธรรมนูญจะสร้างสันติภาพชายแดนใต้ได้อย่างไรในเมื่อ “กฎหมายพิเศษ” ยังคงมีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญ

บทสัมภาษณ์ “ก๊ะแย” กับการปกป้องทรัพยากรที่ดินในบ้านเกิด ทุ่งยางแดง ปัตตานี

“เมื่อรัฐใช้โครงการพัฒนาและข้ออ้างเรื่องความมั่นคงยื้อแย่งทรัพยากรจากมือประชาชน ประชาชนจึงต้องรวมตัวกันสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรในบ้านเกิดของตนเอง”

รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน กับ ปัญหาชายแดนภาคใต้

กลับบ้านแต่ไม่สิ้นสุดการเดินทาง: การกลับมาตุภูมิของแรงงานชายแดนใต้ในมาเลเซียในช่วง COVID-19 "ก๊ะละห์ แรงงานกรีดยาง"

"สิทธิคนชายแดนใต้" (ตอนที่ 2) สิทธิทางการเมืองและสิทธิในการแสดงออก


"สิทธิคนชายแดนใต้" (ตอนที่ 2)  สิทธิทางการเมืองและสิทธิในการแสดงออก

"สิทธิคนชายแดนใต้" (ตอนที่ 1) สิทธิทางเศรษฐกิจและการดำรงชีพ และ สิทธิด้านการพัฒนาและการจัดการทรัพยากร

"สิทธิคนชายแดนใต้" (ตอนที่ 1)

สิทธิทางเศรษฐกิจและการดำรงชีพ และ สิทธิด้านการพัฒนาและการจัดการทรัพยากร

=======================

Subscribe to RSS - บล็อกของ Chalita Bundhuwong