การนับตัวเลขในภาษาอินโดนีเซีย

17 January, 2013 - 02:23 -- onanong

 

เซอลามัต มาลัม (Selamat malam) สวัสดีตอนค่ำค่ะ ขอยึดเวลา ณ ตอนที่เขียนแล้วกันนะคะ คราวนี้จะขอพูดถึงการนับตัวเลขและลำดับที่ในภาษาอินโดนีเซียนะคะ

การนับตัวเลข

1      = satu (ซา-ตู)

2      = dua  (ดู-วา)

3      = tiga (ตี-กฺา)

4      = empat (เอิม-ปัต)

5      = lima (ลี-มา)

6      = enam (เออ-นัม)

7      = tujuh (ตู-จุฮฺ)

8      = delapan (เดอ-ลา-ปัน)

9      = sembilan (เซิม-บี-ลัน)

10   = sepuluh (เซอะ-ปู-ลุฮฺ)*

11   = sebelas (เซอะ-เบอ-ลัสฺ)    

belas ใช้ต่อท้ายเลขหลักสิบ เหมือนกับ –teen ในภาษาอังกฤษ

12   = dua belas (ดู-วา-เบอ-ลัสฺ)

13   = tiga belas (ตี-กฺา-เบอ-ลัสฺ)

20 = dua puluh (ดู-วา-ปู-ลุฮฺ)     

puluh ใช้ต่อท้ายจำนวนสิบ, ยี่สิบ, สามสิบ เหมือนกัน –ty ในภาษาอังกฤษ

21 = dua puluh satu (ดู-วา-ปู-ลุฮฺ-ซา-ตู)

22 = dua puluh dua (ดู-วา-ปู-ลุฮฺ-ดู-วา)

23 = dua puluh tiga (ดู-วา-ปู-ลุฮฺ-ตี-กฺา)

25 = dua puluh lima (ดู-วา-ปู-ลุฮฺ-ลี-มา)

30 = tiga puluh (ตี-กฺา-ปู-ลุฮฺ)

37 = tiga puluh tujuh (ตี-กฺา-ปู-ลุฮฺ-ตู-จุฮฺ)

40 = empat puluh (เอิม-ปัต-ปู-ลุฮฺ)

60 = enam puluh (เออ-นัม-ปู-ลุฮฺ)

90 = sembilan puluh (เซิม-บี-ลัน-ปู-ลุฮฺ)

100 = seratus (เซอะ-รา-ตุสฺ)*

101 = seratus satu (เซอะ-รา-ตุสฺ-ซา-ตู)

112 = seratus dua belas (เซอะ-รา-ตุสฺ-ดู-วา-เบอ-ลัสฺ)

200 = dua ratus (ดู-วา-รา-ตุสฺ)

1,000 = seribu (เซอะ-รี-บู)*

3,000 = tiga ribu (ตี-กฺา-รี-บู)

8,931 = delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu (เดอ-ลา-ปัน-รี-บู-เซิม-บี-ลัน-รา-ตุสฺ-ตี-กา-ปู-ลุฮฺ-ซา-ตู)

10,000 = sepuluh ribu (เซอะ-ปู-ลุฮฺ-รี-บู) จำนวนหมื่นของอินโดนีเซีย เหมือนกันภาษาอังกฤษคือ นับเป็น “สิบพัน”

100,000 = seratus ribu (เซอะ-รา-ตุสฺ-ปู-ลุฮฺ-รี-บู) เหมือนกันจำนวนหมื่น จำนวนแสน คือ นับเป็น “ร้อยพัน”

1,000,000 = sejuta, satu juga (เซอะ-จู-ตา, ซา-ตู-จู-ตา) หนึ่งล้านจะใช้ เซอะ หรือ ซาตูก็ได้ค่ะ

ลำดับที่

ลำดับที่ในภาษาอินโดนีเซียนั้นง่ายมาก แค่ใส่คำว่า ke- (เกอ-) เข้าไปข้างหน้าจำนวน โดยเขียนติดกัน ก็จะเป็นลำดับที่แล้วค่ะ เช่น

ลำดับที่ 1 = kesatu, หรือ pertama (เปอรฺ-ตา-มา) ก็ได้ เช่น Saya anak pertama. (ฉันเป็นลูกคนแรก)

pertama มาจากภาษาสันสกฤต มีความหมายเน้นว่า “เป็นลำดับแรก”

ลำดับที่ 2 = kedua

ลำดับที่ 15 = kelima belas

 

*satu แปลว่า 1 แต่กรณี 10, 100, 1,000 อินโดนีเซียใช้ se ไม่ใช่ satu