Skip to main content
ถลงการณ์กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ
ฉบับที่ 
6

เรื่องคัดค้านการใช้กฎอัยการศึก

 

จากวิกฤติทางการเมืองที่เกิดขึ้นมีการใช้ความรุนแรงจากอาวุธสงคราม การละเมิดทั้งสิทธิ และร่างกายของประชาชนอย่างต่อเนื่อง แม้มีความพยายามจะแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการประชาธิปไตย นั่นคือการมอบอำนาจให้ประชาชนได้มีฉันทามติผ่านการเลือกตั้ง แต่กระบวนการก็ล้มเหลวเนื่องจากคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ มากไปกว่านั้นยังมีความพยายามสร้างเงื่อนไขในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ดำเนินไปโดยไม่ยึดหลักการประชาธิปไตย เช่น ความพยายามแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง การพยายามขัดขวางหรือสร้างเงื่อนไขไม่ให้เกิดการเลือกตั้ง เป็นต้น

 

จนกระทั่ง เมื่อเวลา 3.00 น. ของวันที่ 20 พฤษภาคม 2557  มีการประกาศกฎอัยการศึกโดยผู้บัญชาการทหารบก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายที่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพ และการดำเนินชีวิตของประชาชนทั้งประเทศ การใช้กฎหมายดังกล่าวไม่ได้แก้ไขปัญหา ซ้ำร้ายอาจจะเป็นเครื่องมือทางการเมืองให้ประเทศสู่หายนะมากไปอีก

 

ทางกลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศเห็นจึงขอเรียกร้องให้

 

1.ให้ผู้ปฏิบัติการแทนนายกรัฐมนตรีรักษาการทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานพระบรมราชโองการยกเลิกการประกาศกฎอัยการศึกโดยทันที

2.ให้ผู้บัญชาการกองทัพบกสั่งให้ทหารกลับไปยังที่ตั้ง และยกเลิกการส่งกำลังทหารไปยังสถานีโทรทัศน์ วิทยุ และยกเลิกคำสั่งห้ามออกอากาศของสถานีใดใดโดยเร็วที่สุด

3.เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามหรือจลาจล และผู้บัญชาการกองทัพบกได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกโดยไม่มีเหตุอันควร ดังนั้นจึงขอให้ผู้ประกาศกฎอัยการศึกมีการดำเนินการชี้แจงถึงความเหมาะสมในการใช้อำนาจโดยพลการดังกล่าว และขอโทษประชาชนเนื่องจากการประกาศกฎอัยการศึกก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและเศรษฐกิจหลายประการ เช่น สิทธิในชีวิต สิทธิในการแสดงออก สิทธิในการชุมนุมเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานว่าต่อไป ผู้ที่มีอำนาจการทหารในมือจะไม่ดำเนินการโดยอำเภอใจเยี่ยงนี้อีก

4.รัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้ง [ต่อไปในอนาคต] ต้องพิจารณายกเลิกกฎอัยการศึกหรืออย่างน้อยที่สุดต้องดำเนินการแก้ไขกฎอัยการศึกให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

5.รัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งต้องถือเป็นหน้าที่ในการดำเนินการปฏิรูปหน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพให้เป็นประชาธิปไตยและไม่เป็นใช้อำนาจกำลังทหารมาเป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองโดยเด็ดขาด


เราขอยืนยันหลักการการแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยเคารพหลักสิทธิมนุษยชน โดยใช้กระบวนการที่เป็นประชาธิปไตย จึงขอให้ทุกหน่วยงานเคารพในเสียงของประชาชนอย่างเท่าเทียมโดยการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการดังกล่าว
                                                กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ
                                                                   20 พฤษภาคม 2557

บล็อกของ LGBT&Democracy (CDSR)

LGBT&Democracy (CDSR)
แถลงการณ์กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศเรื่อง ยุติการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วประเทศและการจับกุมดำเนินคดีต่อผู้ประท้วงจากกรณีที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันโอชา ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการสร้า
LGBT&Democracy (CDSR)
แถลงการณ์กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศฉบับที่  6
LGBT&Democracy (CDSR)
แถลงการณ์ฉบับที่ 3 กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ
LGBT&Democracy (CDSR)
 แถลงการณ์ฉบับที่ 1 กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ