Skip to main content

แถลงการณ์กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ

เรื่อง ยุติการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วประเทศและการจับกุมดำเนินคดีต่อผู้ประท้วง

จากกรณีที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันโอชา ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา และมีการประท้วงคัดค้านจากประชาชนที่ไม่เห็นด้วยที่ทำเนียบรัฐบาล หลังจากนั้นมีการจับกุมแกนนำกลุ่มผู้ประท้วงทั้งหมด 5 คน และนำตัวไปที่ค่าย มทบ.11  นอกจากนี้ยังมีความพยายามขัดขวางมิให้มีการชุมนุมประท้วง โดยมีการใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวชาวบ้านบางส่วนและดำเนินการส่งกลับภูมิลำเนาโดยไม่ยินยอม

พวกเราในฐานะนักกิจกรรมกลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ (The Coalition on Democracy and SOGIESC Rights) ขอแสดงความไม่เห็นด้วยกับการลิดรอนสิทธิในการแสดงออกอย่างสันติของประชาชนและขอเรียกร้องให้รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันโอชา ดำเนินการตามข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

1.      ยุติการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วประเทศและทบทวนการใช้พลังงานทางเลือกอื่นที่ปราศจากมลพิษและทำลายสิ่งแวดล้อม โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้พลังงานทางเลือกที่เหมาะสมและไม่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่

2.      ยุติการจับกุมคุมขังกลุ่มแกนนำและกลุ่มผู้ประท้วง จากคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามมาตรา 44 และไม่ให้มีการดำเนินคดีต่อผู้ชุมนุมประท้วงซึ่งใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกโดยสันติและปราศจากความรุนแรง  รวมถึงการใช้กฎหมายคุกคามทุกรูปแบบจากคณะรัฐบาล

3.      รัฐบาลต้องรับประกันความปลอดภัยของประชาชนและไม่ใช้อาวุธหรือความรุนแรงต่อประชาชนในทุกกรณี

 

รายชื่อแนบท้าย

Thai LBT Feminist Network

โรงน้ำชา (TEA : Togetherness for Equality and Action)

กลุ่มทำทาง (Tamtang)

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอ่างลำพอกและโบราณสถาน

ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู (Buku Classroom)

การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์

กิตติพร บุญอ่ำ

จุลศักดิ์ แก้วกาญจน์

ตัสนีม แท่นบำรุง

ฉันทลักษณ์ รักษาอยู่

ชนิตา สุขวัจนี

ชุมาพร แต่งเกลี้ยง

ทฤษฎี สว่างยิ่ง

นพนัย ฤทธิวงศ์

นริณีย์ รุทธนานุรักษ์

นาดา ไชยจิตต์

นิศารัตน์ จงวิศาล

พระ ชาย วรธัมโม

ไพศาล ลิขิตปรีชากุล

มัจฉา พรอินทร์

เมธาวี คัมภีรทัศน์

มูฮัมหมัดมุมิน มูหนะ

วรรณพงศ์ ยอดเมือง

วีรวรรณ วรรณะ

วรพร นาคสมบูรณ์

สุไลพร ชลวิไล

ศรัทธารา หัตถีรัตน์

อโนพร เครือแตง

อลิสา บินดุส๊ะ

อัญชนา สุวรรณานนท์

 

18 กุมภาพันธ์ 2560

บล็อกของ LGBT&Democracy (CDSR)

LGBT&Democracy (CDSR)
แถลงการณ์กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศเรื่อง ยุติการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วประเทศและการจับกุมดำเนินคดีต่อผู้ประท้วงจากกรณีที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันโอชา ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการสร้า
LGBT&Democracy (CDSR)
แถลงการณ์กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศฉบับที่  6
LGBT&Democracy (CDSR)
แถลงการณ์ฉบับที่ 3 กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ
LGBT&Democracy (CDSR)
 แถลงการณ์ฉบับที่ 1 กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ