ในห้วงคำนึงขบถโรมานซ์ : 14 ตุลา 16 - 6 ตุลา 19 ฉัน รัก เธอ

pic

ล ม ห น า ว เ ห นื อ พั ด โ ช ย ม า
ยามต้องไล้ผิวกาย
ร้อน ที่รุ่ม ก็ คลาย
กลิ่นอาย เหมันตฤดู มิรู้เลือน

น ก น้ อ ย ๆ สีเหลืองเรืองเรื่อ
โบยบินทุกแหล่งหล้ามิรู้หน
โผร่อนจับเกาะกิ่งก้านต้นมะขามสนามหลวง – สนามราษฎร์
ส่งเสียงเจื้อยแจ้ว – ตามไล่ทักทายกัน
โ อ ... ก็นานนักแล้วซิหนอที่พวกเจ้ามิได้มาพบกัน!

ณ เบื้อง ฟ้าบน
ด ว ง ต ะ วั น สาดแสงแรงกล้า
น ก พิ ร า บ ข า ว พราวอันมิถ้วนนับ
สะพรึบสะพรั่ง โบยบิน ฉวัดเฉวียน เวียนว่อน ... ราวจักข่ม คคนานต์
พราวปีกขาว สะพรึบสะพรั่ง โบยบิน ฉวัดเฉวียน เวียนว่อน
เริงรำร่อนจับเกาะกอดโดมแดนธรรม... ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์
โ อ !... ดูช่างงามเกลื่อนกลาดไปทั่วดินแดนเสรี ... เ จ้ า น ก เ ส รี !
แ ล ณ ลานโพธิ์ เล่า
ใ บ โ พ ธิ์ ก็ พลิกพลิ้วระริกริก ระเริงร่า แกร่งกล้า – กล้า โห่ร้องขานรับกันกรูกราว – กรูเกรียวง
ใ บ โ พ ธิ์ ก็โห่ร้องขานรับ กัน กรู กราว กรูเกรียว
ยามเมื่อพระพายรำเพยพัด

--- ยัง เย็นยะเยืยบเยือกแห่ง ส า ย น้ำ เ จ้ า พ ร ะ ย า เล่า
แ ม่ เ จ้ า ก็ ถ ะ ถั่ ง หลั่งไหลอันมิสุดสิ้น
โหม คลื่นอย่าง ครื้นเครง ทุกวัน – คืน มิรู้รา – มิรู้เลือน
โ อ !... สามสิบสี่ปี – สิบสี่ตุลาฯ !
บ า !... สามสิบเอ็ดปี – หกตุลาฯ!
ยังจำได้ ... ยังจำได้
มิรู้ลืม – มิรู้เลือน

ไม่ โกรธ --- ไม่ เกลียด
ไม่ เคืองเคียดแค้น อาฆาต พยาบาท ใดๆต่อไปอีกแล้ว!
---- ใ ห้ ก า ล เ ว ล า วั ด คุ ณ ค่ า !
---- ใ ห้ ธ ร ร ม ช า ติ ชี วิ ต จิ ต วิ ญ ญ า ณ ตั ด สิ น !

โ อ้ ... 14 ตุลาฯ 16

อา... 6 ตุลาฯ 19

พั น ธุ์ พื ช เ ดื อ น ตุ ลาฯ !!!

ฉั น รั ก เธ อ

ฉั น รั ก เ ธ อ

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

pic

pic

แด่.... ประชาชน นิสิตนักศึกษา แลผองเพื่อน เดือนตุลาฯ ผู้หยัดยืนในอุดมการณ์ที่งดงามเป็น
นิรันดร์ และแด่ คนเดือนตุลาฯ ที่ ดูเหมือน เปลี่ยนสี แปรธาตุ ไปซะแล้ว เมื่อถูกคลื่นอ๓ิ
มหาบริโภคทุนนิยม – สามานย์สุดโต่ง สาดซัด ไป อย่างไร้ชีวิตชีวา ฯลฯ กระทั่งรุกราน
รากเหง้าชีวิตประชาชน

แด่.... พี่น้องประชาชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยครา “พฤษภาทมิฬ ปี 35”

แด่.... พี่น้องประชาชนที่ต่อสู้เพื่อรากเหง้าวิถีชีวิตของแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง... พรบ. ป่า
ชุมชน การต่อต้านโรงงานไฟฟ้า – ถ่านหิน การสร้างเขื่อน การระเบิดเกาะแก่ง ฯลฯ

แด่.... นักธุรกิจกินเมือง – การเมือง และรัฐบาลเผด็จการพลเรือนรัฐสภาสามานย์ทุกยุคที่อ้าง
เสียงข้างมากโดยการซื้อเสียง (เราไม่โทษประชาชนดอก เพราะประชาชนไม่มีที่พึ่งมาทุกยุค)
เพื่อเข้ามากอบโกยโกงกิน ปล้นชาติ ปล้นประชาชนอย่างน่าทุเรศ!

แด่.... รัฐบาลและเผด็จการทหาร ค.ม.ช พวกคุณลงจากเวทีได้แล้ว!

แด่.... คารวะแด่พี่น้องประชาชนพม่า (พระสงฆ์ แม่ชี นักศึกษา ประชาชน ฯลฯ) ที่ต่อสู้กับ
รัฐบาลเผด็จการทหารฟัสซิสม์ “สล็อก” หฤโหด

แด่.... พี่น้องประชาชนทั่วโลกที่กำลังต่อสู้ เพื่อรากเหง้าวิถีชีวิตของตนและของโลกโดยองค์รวม
และกำลังต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการในประเทศสมมุติของตัวเอง ฯลฯ

แด่.... ฯลฯ ..... ฯลฯ ...... ฯลฯ

ความเห็น

Submitted by ภราดร-ติภาพ on

เสียงปืนดัง ปังปัง ฝั่งตะวันตก

กองทัพนก พิราบเหลือง เลือดแดงฉาน

เสียงโยโส ภควา... ดังกังวาน

เผด็จการ ผู้ขลาดกลัว ก็รัวปืน

หลายเดือนก่อน รัฐเขลาขึ้น น้ำมันก๊าซ

พร้อมประกาศ ทุกชนเผ่า ห้ามฝ่าฝืน

แต่ความทุกข์ ข่นแค้น ยากกล้ำกลืน

กองทัพธรรม จึงหยัดยืน กลางผองชน

คือทัพธรรม แห่งกัลยาณมิตร

ทุกชีวิต งดงาม ท่ามแดดฝน

มีอาวุธ ภาวนา เสียงสวดมนต์

สันติ ก็บันดล ท่วมม่านบุรี*

“กองทัพธรรม...ปลุกตื่น เถิดพี่น้อง

โลกทั้งผอง ร่วมพลังใจ ในทุกที่

เมื่อเสียงปืน ปังเปรี้ยง เพลานี้

ประชาที่ ถูกกดขี่ พร้อมต่อกร

ผองเพื่อน พี่น้อง ทั่วโลกลุกขึ้นสู้

เป็นพลัง ก้องกู่ สู้ สั่งสอน

ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี ทุกขั้นตอน”**

บทเพลง แห่งภราดร แซ่ซ้องชัย

เป็นบทเพลง สันติภาพของชาวโลก

เพื่อขับกล่อม ทุกข์โศกคลาย ได้ผ่องใส

จากสิบสี่ ตุลาคม บนโดมไทย

สันติก็ไสว กลางใจพม่า

ประวัติศาสตร์ การต่อสู้สองมือเปล่า

รัฐทหาร เขลาขลาด พิฆาตฆ่า

แต่ “ตายสิบ จะเกิดแสน”*** ในไม่ช้า

เผด็จการ หม่องพม่า ต้องปราชัย

เสียงปืนดัง ปังปัง ฝั่งตะวันตก

กองทัพนก ทั่วโลก กางปีกกล้า

เพื่อปกป้อง ผองชนของศาสดา

สดุดี สิบสี่ตุลา ประชาจงเจริญ

ม่านบุรี* คือ ชื่อเรียกชาวพม่า

ในเครื่องหมาย “...”** เป็นกวีร่วมเขียนของอ้ายแสงดาว ศรัทธามั่น

“ตายสิบ จะเกิดแสน”*** เป็นวรรคทองของน้าหงา คาราวาน

ภาพจาก: forum.serithai.net/index.php?topic=17348.msg2...

ร่วมรำลึกวีรกรรมอันอาจหาญงดงามของทุกวีรชนเพื่อสันติภาพทั่วโลก

ภราดร-ติภาพ

อีก 14 ชั่วโมง ก่อนถึง 14 ตุลาคม 2550

Submitted by อ้ายแสงดาวฯ on

" ภ รา ด ร - ติ ภา พ "

ดวงใจเอิบอาบอิ่มเสมอ

คารวะ จิตวิญญาณ - หัวใจเธอ

มิพร่ำเพ้อ คงมั่น เพื่อกำชัย

... เ มื่ อ " เสียงปืน ปัง ปัง ฝั่งตะวันตก "

อกสะทก ใจสะท้าน ด้วยหววั่นไหว

" ม่านบุรี" แห่งประชาฯ ลุกสู้ เพื่อกู้ไท

เผด็จการฟัสซิสม์ใจดำอำมหิต เริ่มรัวปืน

บางครา... การต่อสู้ เลือดต้องรินหลั่ง

โหมพลัง "ลุกขึ้นสู้" ปลุกคนตื่น

ประชาชน ประชาชาติ ทั้งโลกพร้อง หยัดยืน

พลังใจพลิกฟื้นสังคมทราม

ต้องสู้ทุกรูปแบบ - ไร้กระบวนท่า

ทั้งใต้พื้นพสุธา ... มิคร้ามขาม

Submitted by อ้ายแสงดาว on

" ภราดร - ติภาพ " ดวงใจเธอเอิบอาบอิ่มเสมอ

คารวะจิตวิญญาณ - หัวใจเธอ
มิพร่ำเพ้อ คงมั่น เพื่อกำชัp

เมื่อ"เสียงปืน ปัง ปัง ฝั่งตะวันตก อกสะทก ใจสะท้าน ด้วยหวั่นไหว

"ม่านบุรี" ประชาฯ ลุกสู้ เพื่อกำชัย เผด็จการฟัสซิสม์ใจดำอำมหิต เริ่มรัวปืน

บางครา...การต่อสู้ เลือดต้องรินหลั่ง โหมพลัง "ลุกขึ้นสู้" ปลุกคนตื่น

ประชาชน ประชาชาติ ทั่วโลกพร้องหยัดยืน พลังใจพลิกฟื้น สังคมทราม !!!

ต้องสู้ทุกรูปแบบ "ไร้กระบวนท่า" ทั้งใต้พื้นพสุธา มิคร้ามขาม

ทั้งบนดิน เบื้องฟ้า วับวาววาม โหมไฟให้ไหม้ลามทั่วปฐพี

เมื่อ เสียงปืน ปั้งเปรียง กลางเมืองหลวง ประชาปปวง ลุกสู้ ผู้กดขี่

เมื่อรวมพลังทั้งโลกเข้าราวี "ก็รู้ว่า" ประชาชี "จักชิงชัย" !!!

รำลึก คาระวะ อ้าย "ภราดร - ติภาพ" , เจ้า ... คารวะที่มีจุดยืนงดงาม คงมั่นแด่ประชาชนทั่วโลก นิรันดร์มา

Submitted by อ้ายแสงดาว on

****** เรียน บก.ฯ และ น้อง ซัง , คับ .... ขอบพระคุณมากที่ช่วยเพิ่มเติมคำกวี ให้อ้าย ... บุญฮักษา , คับ

Submitted by สุมาตร on

ถึงอ้ายแสงดาว
ผมอยากเขียนบทกวีรำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อ ๓๐ ปีที่ผ่านมาอยู่บ้าง แต่พอผมได้อ่านเนชั่นสุดฯ ฉบับล่า ผมก็เปลี่ยนความคิดทันที ผมรู้สึกรู้สาเอาเองว่า คนเดือนตุลาได้ตายจากพวกเราไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลา ๑๙ แต่สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่คือรากของความคิด ฉะนั้นถ้าหากจะรำลึกถึงเหตุการณ์เดือนตุลา ผมขอรำลึกถึงรากฐานความคิดและจิตวิญญาณของการต่อสู่ในครานั้น
ผมชื่นชอบคำในบทที่คัดมาอย่างแรง
"ไม่ โกรธ --- ไม่ เกลียด
ไม่เคืองเคียดแค้น อาฆาต พยาบาท ใดๆ ต่อไปอีกแล้ว!
---- ใ ห้ ก า ล เ ว ล า วั ด คุ ณ ค่ า !
---- ใ ห้ ธ ร ร ม ช า ติ ชี วิ ต จิ ต วิ ญ ญ า ณ ตั ด สิ น !"

Submitted by อ้ายแสงดาวฯ on

คนเดือนตุลาฯ หลายคนก้อตายไปจริงๆ ดังที่ อ้ายแคน สาริกา เขียน ... แต่คนเดือนตุลาฯ ที่ยังคงงดงามยืนหยัดมั่นในอุดมการณ์ให้สังคมเป็นธรรมก็ยังมีอยู่ อาทิเช่น ... " มด ... วนิดาตันติวิทยาพิทักษ์ , สุวิทย์ วัดหนู (กลับคืนสู่ดินไปแล้ว) , ตี้ กรรมาชน (กลับคืนสู่ดินไปแล้ว) ,อ. เสกสรรค์ ประเสริฐกุล , อ. ธีรยุทธบุญมี , พี่เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ , อ. วรศักดิ์ มหัทธโนโบล , นิด กรรมาชน(เพื่อนชีวิตของ ตี้ กรรมาชน), น้าหงา - น้าหว่อง คาราวาร, น้าสถาพร ศรีสัจจัง (พนม นันทพฤกษ์) , อ้ายมิว - อ้ายสันต์ ฯลฯ ( สหายทางเหนือ ฯลฯ ) , ครู เทือกบรรทัด ฯลฯ เขาเหล่านี้คือ ของจริง !!! มิเปปปลี่ยนแปลงอออออออุดมการณ์ มิ " เปลี่ยนสี แปร ธาตุ " เข้าร่วมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนรากหญ้าที่ต่อสู้เพื่อรักษาทรัพพยากรธรรมชาติ รากเหง้าวิถีชีวิตของชุมชนและของโลกโดยออองค์รวม ไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านการสร้างเขื่อน โรงไฟฟ้า ท่อแก๊ซ การระเบิดภูเขา การระเบิดเกาแก่ง การขับไล่พี่น้องชนเผ่าออกจากป่าที่เขาดูแลรักษา ฯลฯ

คนเดือนตุลาฯ สะปีซี่ ไฟลัมนี้ ยังคงดำรงอ

Submitted by อ้ายแสงดาวฯ on

ยังคงดำรงอยู่ ซึ่งเราขออก้มค้อมคารวะ ส่วนพวกเปลี่ยนสี แปรื ธาตุ ก้อ ปล่อยให้พวกเธอไปดีเถิด... รำลึก มาตร น้องชายผู้จิตใจจิตวิญญาณงดงาม เสมอ

บุญฮักษา คับ

แวะมาเยี่ยมค่ะ ตามมาจากบ้านพี่ยาย

เอ จะให้หนูเรียกอะไรดีเจ้า
เรียกปี้อ้ายละน้อ เรียกอ้ายหนอมว่าอ้าย
หากเรียกปี้อ้ายแสงดาวด้วยสรรพนามที่เคารพกว่าอ้าย
เดี๋ยวจะมีการเหลื่อมล้ำกันเกิดขึ้น

นกขมิ้นเจ้าบินมากลางฟ้ากว้าง
ตามรายทางเจ้าจำทนคนมาดหวัง
หวังปลิดชีพริบจิตคิดหยุดยั้ง
แต่เจ้ายังไม่หวั่นใดในอันตราย

ด้วยความระลึกถึงคนกล้าทั้งหลายค่ะ

Submitted by อ้ายแสงดาวฯ on

เรียกอะไรก็ได้ จ้า "สีน้ำน้อย" (ชื่องาม solf แต๊ๆ) เราคือเพื่อนร่วมโลกเดียว เพียงมีรักงดงามแด่กัน โลกก็งดงามแล้ว!!!

ขอบคุณที่ให้พลังใจแด่เพื่อนร่วมโลกร่วมแผ่นดินของเราที่ถูกกดขี่ข่มเหงจากเผด็จการทหานสล๊อตทมิฬมานานนับสองทศวรรษ

บุญฮักษา , คับ

สีน้ำน้อย เป็นชื่ออันบังเอิญนะเจ้าอ้าย
พอดีว่าเขียนกลอนในถนนนักเขียนของเว็บพันทิป
มันมี นามแฝงสีน้ำฟ้า ซึ่งก็คือพี่แจมนั่นเอง
แล้วสีน้ำน้อย ใช้ชื่อว่า ผู้หญิงสีน้ำทะเล
คนเข้าใจว่าผู้หญิงสีน้ำทะเล คือสีน้ำฟ้า
แล้วชื่อเล่นก็ใกล้กัน คนหนึ่งแจม คนหนึ่งแอม
แอมก็เลยต้องบอกใครต่อใครว่า นี่หนูสีน้ำน้อย
ก็เลยได้เป็นนามแฝงที่คนในพันทิปเรียกกันค่ะ
"สีน้ำน้อย" ฟังดูซอฟท์ หวานแหวว
แต่ตัวจริงไม่หวานสักเท่าไรเลยเจ้า

สู้กับปืนยืนใส่เกราะพอสู้ได้
สู้กับใครใส่หน้ากากยากจะสอย
สู้กันเข้าเอาเข้าไปให้ซ้ำรอย
สู้ไม่ถอยคอยตีหน้าว่าข้าดี

แปะกลอนให้นักการเมืองเจ้าค่ะ

Submitted by อ้ายแสงดาวฯ on

" เคี่ยว โคมคำ" , ยินดีหลายที่แวะมาแอ่ว มาเยือนกัน รำลึก ... เสรีทัศนศิลป์ เสมอ นึกถึงที่พวกเราเคยเดินทางกินดื่ม แลกเปลี่ยน สนทนา หยอกเย้ากัน รักษาสุขภาพ คับ ทั้งครอบครัว พยายามละเว้นอาหารขยะที่เป็ยบ่อเกิดแห่ง โรค มะเร็ง เบาหวาน ความดัน โรคอ้วน โรคภัยไข้เจ็บทุกประการ พวด หมู ไก่ ซีพี ก็เป็นตัวก่อให้เกิดสวารพิษ เพราะเขาเร่งสารอาหาร ไม่ได้เลี้ยงดูตามธรรมชาติเหมือนสมัยปู่ ย่า ตา ยา ยเรา ฯลฯ กินผักปลอดสารพิษให้มากๆ ไปซื้อที่สันติอโศกได้ หรือที่สวนจตรจักร ฯลฯ

อ้ายพยายามเข้าไปใน blog แล้วแต่ไม่สำเร็จ อาจคงเป็นเพราะความ โลว์เท็คฯ ของอ้าย (หรือต้องสมัครสมาชิก?)

เราคงได้เจอกันสักวันหนึ่ง ฝากรำลึกเพื่อนๆทุกๆคนด้วย คับ

Submitted by อ้ายแสงดาวฯ on

"สีน้ำน้อย" เจ้า , ขอบคุณมากที่บอกที่มาที่ไปของนามอัน solf งดงามนี้

ขอบคุณ สำหรับบทกวี ...

ใช่... .ใช่ ... " สู้กับปืนยืนใส่เกราะพอสู้ได้

สู้กับใครใส่หน้ากากยากจะถอย "

แต่ก็ต้องยืนหยัดสู้มิรอคอย

ป ระ ชา ช น มิเคย ถ อ ย สู้ อ ยู่ แ ล้ ว !!!!

บุญฮักษา จ้า , สีน้ำน้อย

Submitted by บักเต่าเพื่อนบั... on

แจ่มเลยอ้าย
ว่างๆจะไปเจออ้ายที่ สุดสะแนนอีก
ไม่รู้จะปได้ไหม บักแมวทำแสบไว้

Submitted by ลุงรักชาติราชบุรี on

"๒๘ กุมภา มาอีกครั้ง
ยังรำลึกถึงอาจารย์บุญสนอง
บุณโนทยานถูกเชือดหลั่งเลือดนอง
เพราะเรียกร้องเพื่อคนจนสู้ตนตาย
คนตุลาหลายคนเคยเคียงข้าง
แล้วเปลี่ยนทางแปรธาตุปราศจุดหมาย
แต่ตุลาที่กล้าแกร่งมิกลับกลาย
ยังอีกหลายทระนงจงสำนึก
แม้วันนี้มิอาจหวังเหมือนวันเก่า
ตุลาอาจโศกเศร้าเพราะแพ้ศึก
แต่สายตาและเสียงร้องยังก้องลึก
เพื่อเปิดศึกเพื่อประชากว่ามีชัย..

Submitted by mook on

สวัสดีครับ อ้ายแสงดาว ไม่รู้ว่าจำผมได้รึป่าว ผมเปนเด็กที่ฝึกงานกับพี่ชิ ที่เจอกันที่งานบินข้ามลวดหนามอ่ะครับ ไม่ได้ติดต่อกลับไปเลย ผมคิดว่าทุกคนคงสบายดีอ่ะนะครับ

....มุก

Submitted by มาลานนาย on

ดังสายลมที่พัดผ่านลานป่า พาใบไม้พลัดถิ่น
ดังสายน้ำที่ไหลรินพัดพา นำดวงใจฉันมาใกล้เธอ..

Submitted by มาลานนาย on

ความหวังดีที่เธอให้สังคม ฉันชื่นชมเธอเสมอ
เพื่อพี่น้องผู้ที่ยากไร้ นำดวงใจผองเราฟันฝ่า....

Submitted by โก๋มอส 79 on

"..ดีครับ..ร่วมรำลึกนึกถึง..อย่าได้ลืมกันนะครับ.."

Submitted by โก๋มอส 79 on

"..ดีครับ..ร่วมรำลึกนึกถึง..อย่าได้ลืมกันนะครับ.."

Submitted by แสงพูไชย อินทะวีคำ on

หวัดดีเจ้า
อ้ายแสงครับเมีนแล้วน้อตี๋หมู่เฮาบ่อได้ป๋ะกัน....อ้ายสบายดีก๋า
คิดฮอดขนาดเน้อ

Submitted by 555 on

ผมถามหน่อยนะว่า คนเดือนตุลาเชื่อในมาซ์ซิคจริงหรือป่าว แล้วไปร่วมกับผ.ก.ค แสดงว่าต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นมันจริงหรือป่าว ถ้าจริงเกิดประเทศไทยเปลี่่ยนเป็นคอมมินิสต ก็คือ ล้มล้างระบบกษัตรย์ ใช่เปล่า ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆ คนเดือนตุลาที่เรียกคำนำหน้าชื่อว่า สหาย
ก็คือพวกกบฏนะซิครับ แล้วสรุปว่า เราสมควรเรียกนักศึกษาที่ไปเป็นกบฏ และพยายามล้มนายหลวงว่า วีรชน หรือ???

ในห้วงคำนึงขบถโรม๊านซ์ ::: เสียงประชาชน

 

{ (  กลอนลูกทุ่งกรุงไท    )  }
@ “ประชาธิปไตย “  ก็คือ  “ ประชาธิปไตย “
“ ประชาชน “ เรา  ต้องเป็นใหญ่ ในชีวิต
“เผด็จการ” ที่เป็น “ธรรม” หรือ  หรือ พึงอย่าคิด
ขำ… ขรรรม … ล้วนดัดจริต อำมหิต มิผ่องอำไพ