จดหมายเปิดผนึกถึงพรรคการเมืองทุกพรรค : ท่านพอรู้จักหรือจำโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนได้บ้างหรือไม่?

16 March, 2023 - 10:04 -- thanon

จดหมายเปิดผนึกถึงพรรคการเมืองทุกพรรค

พวกเราประชาชนผู้สนใจการพัฒนาสังคม อยากทราบว่า ท่านมีนโยบายด้านการศึกษาและการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรจากตำบลหรืออำเภอต่าง ๆ อย่างไรบ้าง
แล้วท่านพอรู้จักหรือจำโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ซึ่งเป็นโครงการกระจายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแต่ถูกยกเลิกไป ได้บ้างหรือไม่
และในวาระอาสาเข้าไปทำงานผ่านการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง ท่านมีท่าทีและแนวนโยบายอย่างไรต่อโครงการในลักษณะนี้บ้าง ?

16 มีนาคม 2566

ศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ผศ.ดร.ชาญ พนารัตน์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ผศ.ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ผศ.ดร.ตฤณ ไอยะรา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ผศ.ดร.นรุตม์ เจริญศรี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ผศ.ดร.พิสิษฏ์ นาสี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ผศ.ดร.วรรณภา ลีระศิริ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ผศ.ดร.วรวิทย์ บุญไทย (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ผศ.ดร.วิจิตร ประพงษ์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ผศ.ดร.สุมนัสยา โวหาร (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ผศ.ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
รศ.ดร.จักรกริช สังขมณี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
รศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว (อดีตนักศึกษาทุนพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์)
รศ.ดร.วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
อ.ดร.กนกวรรณ สมศิริวรางกูล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
อ.ดร.กาญจนา องคศิลป์ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
อ.ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
อ.ดร.ชีรา ทองกระจาย (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
อ.ดร.พลอยใจ ปิ่นตบแต่ง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
อ.ดร.ศิรดา เขมานิฏฐาไท (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
อ.พงศกร สงวนศักดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา )
ขวัญข้าว สังขพันธานนท์ (ประชาชน)
ชัยศิริ จิวะรังสรรค์ (ศิลปิน)
ชินาธิป แดงสูงเนิน (อดีตนักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน)
ประวันวิทย์ ศรีจันทร์ (อดีตนักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน)
พีลพล สหัสมุกดาธารา (นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
ภัทรวดี อบอาย (นักศึกษาปริญโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
วรารัตน์ ไชยะ (อดีตนักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน)
สมัคร์ กอเซ็ม (นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
สาธิยา เขื่อนคำ (นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
สิตานันท์ สุวรรณศิลป์ (นักศึกษาปริญโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
สุทธิชัย ใจติ๊บ (อดีตนักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน)

 

สัปเหร่อ : อนาคตของคนรุ่นใหม่ ผู้ใหญ่ไม่ควรเลือก

19 October, 2023 - 15:27 -- thanon

หนังเรื่อง สัปเหร่อ (2566) กระแสแรงแค่ไหน รายได้รวมทั่วประเทศกว่า 500 ล้านบาท [ข้อมูลจาก Major Group* ณ วันที่ 23 ต.ค. 2566] น่าจะบ่งบอกได้เป็นอย่างดี

ภาคภูมิ แสงกนกกุล : โลกของหนังสือเด็กคืออะไร ?

18 March, 2023 - 23:23 -- thanon

โลกของหนังสือเด็กสำหรับผมคือโลกที่ผมไม่เคยมีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสมาก่อน และแยกไม่ออกว่าหนังสือเด็กคืออะไร แตกต่างจากหนังสือผู้ใหญ่ยังไง? ทำไมต้องมีการแบ่งอายุคนอ่านด้วย

 

ภาคภูมิ แสงกนกกุล: ความยุติธรรม รัฐสวัสดิการ Squid Game

6 October, 2021 - 23:44 -- thanon

ถ้าจะกล่าวว่า "หนังเกาหลีเป็นหนังสร้างชาติ" ก็เป็นการกล่าวที่ไม่เกินไปนัก อุตสาหกรรมหนังเกาหลีได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนขยายความนิยมได้ทั่วโลก ด้วยพล็อตเรื่องที่เป็นเฉพาะตัวและเปลี่ยนแปลงไปตามภัยคุกคามชาติในแต่ละยุคสมัย สำหรับ 30 ปีที่แล้วภัยคุกคามแห่งชาติของเกาหลีใต้คือ สายลับเกาห

ระบบการศึกษา โอกาสอันเท่าเทียม และ ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ : บทวิเคราะห์บางประการเกี่ยวกับโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ใน 2 ยุค

5 October, 2018 - 15:18 -- thanon

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักศึกษาไทยเป็นสิ่งที่รับรู้ตรงกันทั้งจากประสบการณ์ที่เราพบเจอและในทางสถิติ ในปีการศึกษา 2535 ประเทศไทยมีจำนวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป (ปวส.