จดหมายเปิดผนึกถึงพรรคการเมืองทุกพรรค : ท่านพอรู้จักหรือจำโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนได้บ้างหรือไม่?

16 March, 2023 - 10:04 -- thanon

ต้นฉบับจดหมายฯ ดูที่ : https://tinyurl.com/mpn8m5nw

 

จดหมายเปิดผนึกถึงพรรคการเมืองทุกพรรค

พวกเราประชาชนผู้สนใจการพัฒนาสังคม อยากทราบว่า ท่านมีนโยบายด้านการศึกษาและการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรจากตำบลหรืออำเภอต่าง ๆ อย่างไรบ้าง

แล้วท่านพอรู้จักหรือจำโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ซึ่งเป็นโครงการกระจายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแต่ถูกยกเลิกไป ได้บ้างหรือไม่

และในวาระอาสาเข้าไปทำงานผ่านการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง ท่านมีท่าทีและแนวนโยบายอย่างไรต่อโครงการในลักษณะนี้บ้าง ?

 

16 มีนาคม 2566

ผศ.ดร.ชาญ พนารัตน์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ผศ.ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ผศ.ดร.ตฤณ ไอยะรา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ผศ.ดร.พิสิษฏ์ นาสี  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ผศ.ดร.วรรณภา ลีระศิริ  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ผศ.ดร.วิจิตร ประพงษ์  (อดีตนักศึกษาทุนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน)
ผศ.ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
รศ.ดร.จักรกริช สังขมณี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
รศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว (อดีตนักศึกษาทุนพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์)
รศ.ดร.วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล  (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
อ.ดร.กนกวรรณ สมศิริวรางกูล  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
อ.ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง  (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
อ.ดร.ชีรา ทองกระจาย  (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
อ.ดร.พลอยใจ ปิ่นตบแต่ง  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
อ.ดร.ศิรดา เขมานิฏฐาไท  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
อ.พงศกร สงวนศักดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา )
ขวัญข้าว สังขพันธานนท์  (ประชาชน)
วรารัตน์ ไชยะ  (อดีตนักศึกษาทุนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน)
สุทธิชัย ใจติ๊บ (อดีตนักศึกษาทุนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน)
สมัคร์ กอเซ็ม  (นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
สาธิยา เขื่อนคำ  (นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)