Film-Kawan's picture
ดูหนังเพื่อนบ้านก็เหมือนมองกระจก จะเห็นตัวเองในนั้น เห็นด้านขวาที่อยู่ฝั่งซ้ายและด้านซ้ายที่อยู่ฝั่งขวา ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เพียงนิด เพียงเปิดกระจกมอง

<p>&nbsp;Film Kawan คือกลุ่มนักศึกษาทั้งอดีตและปั<wbr></wbr>จจุบัน ซึ่งเป็นผู้ที่นิ<wbr></wbr>ยมชมชอบในภาพยนตร์อุษาคเนย์ ซึ่งก็คือภาพยนตร์ของประเทศเพื่<wbr></wbr>อนบ้านอาเซียน จนก่อกำเนิดขึ้นเป็นกลุ่มอิ<wbr></wbr>สระดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกั<wbr></wbr>บภาพยนตร์อุษาคเนย์ เช่น ทำหนังสือ จัดเทศกาลภาพยนตร์ และเสวนาประเด็นเพื่อนบ้านผ่<wbr></wbr>านภาพยนตร์ โดยเชื่อว่าหนังของเพื่อน (บ้าน) จะสามารถทำให้เราได้เรียนรู้<wbr></wbr>และเข้าใจกันมากขึ้นผ่<wbr></wbr>านการชมภาพยนตร์</p> <div>คำว่า &quot;Film Kawan&quot; สองคำนี้ แปลว่า &ldquo;หนังของเพื่อน&rdquo; โดย &ldquo;Film&rdquo; เป็นคำสากลที่เราคุ้<wbr></wbr>นเคยความหมายกันอยู่แล้ว ส่วนคำว่า &ldquo;Kawan&rdquo; หมายถึง &ldquo;เพื่อน&rdquo; ในภาษามลายู ซึ่งถือเป็นภาษาสากลของภูมิ<wbr></wbr>ภาคอาเซียน เพราะถูกใช้พูดกั<wbr></wbr>นในหลายประเทศมากที่สุด&nbsp;<br /> &nbsp;</div> <div>ความหมายของคำว่า &ldquo;Film Kawan&rdquo; สะท้อนเป้าประสงค์ของกลุ่ม ที่ต้องการบอกเล่าเรื่<wbr></wbr>องราวและประเด็นเพื่อนบ้านอุ<wbr></wbr>ษาคเนย์ผ่าน &ldquo;หนังของเพื่อน&rdquo; มาเล่าสู่กันฟัง ทั้งที่จริงแล้ว &ldquo;เรา&rdquo; และ &ldquo;เพื่อน&rdquo; อยู่ใกล้กันมาก แต่ทั้งเราและเพื่อนกลับไม่ค่<wbr></wbr>อยมีโอกาสได้ดูภาพยนตร์ของกั<wbr></wbr>นและกันมากนัก</div>

บล็อกของ Film-Kawan

A Guerra Da Beatriz ในฐานะบันทึกบนแผ่นฟิล์มเรื่องแรกของ ติมอร์ ตะวันออก สงครามยังไม่สิ้นสุด

 

A Guerra Da Beatriz ในฐานะบันทึกบนแผ่นฟิล์มเรื่องแรกของ ติมอร์ ตะวันออก สงครามยังไม่สิ้นสุด

อิโล-อิโล (Ilo-Ilo) : สิงคโปร์-ฟิลิปปินส์ เกิด ตาย และการอยู่ร่วมกัน ในวันที่เราหลงลืมอะไรบางอย่าง

อิโล อิโล (Ilo-Ilo) :  สิงคโปร์-ฟิลิปปินส์ เกิด ตาย และการอยู่ร่วมกัน ในวันที่เราหลงลืมอะไรบางอย่าง

 

ภาพยนตร์เวียดนาม เมื่อรัฐออกแบบไม่ได้

Pasir Berbisik ภาพยนตร์สตรีนิยมที่ทุบกล่องดวงใจของสังคมชายเป็นใหญ่

Indochine: อวสาน “อินโดจีน” ประดิษฐกรรมอาณานิคมฝรั่งเศส กับหนทางสู่เอกราชเวียดนาม

4:30 ชั่วโมงยามแห่งความเหงาและโศกนาฏกรรมของสังคมเมือง

JOURNEY FROM THE FALL: ภาพยนตร์เวียดนามกับประวัติศาสตร์ที่ไม่อยากให้จำ

Berbagi Suami: ผู้หญิงกับทางที่ (ไม่ได้) เลือก เพื่อใช้สามีร่วมกัน

  หากพวกเจ้าไม่สามารถให้ความยุติธรรมแก่บรรดา(สตรี)กำพร้าได้ ก็จงแต่งงานกับสตรีที่ดีแก่พวกเจ้า จะสองคน หรือสามคน หรือสี่คน แต่ถ้าพวกเจ้าเกรงว่าจะไม่สามารถให้ความยุติธรรมได้ก็จงแต่งงานกับสตรีเพี

The White Silk Dress: รอยน้ำตาแห่งชีวิตบนผืนผ้ากับโศกนาฏกรรมแห่งสงครามบนชุดอ๋าวส่าย

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ Film-Kawan